Regulamin

30-09-2014

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU CENTRUM SPORTOWE BODYFITNESS HALINA KUNICKA

 

Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art.384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron: "Usługodawcy" Centrum Sportowe BodyFitness Halina Kunicka (zwanego dalej "BodyFitness" lub "Klubem") i "Usługobiorcy" - osoby, która zawarła umowę członkowską o świadczenie usług (zwana dalej "Klient" lub "Członek Klubu" lub "Klubowicz").

 

I. Zasady członkostwa

 1. Przyszli Członkowie Klubu mogą rejestrować się, jako Członkowie Klubu wypełniając formularz rejestracji i przekazując go do Klubu.
 2. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Klubu jest Karta Członkowska, zwana również w dalszej części Regulaminu Karnetem. Karta Członkowska zostanie wydana Klientowi jednorazowo na okres dożywotni po uzgodnieniu formy umowy członkowskiej i po okazaniu przez Klienta ważnego dokumentu ze zdjęciem.
 3. Jeżeli Karta zostanie zniszczona, zagubiona, skradziona lub utracona w inny sposób, Klient powinien niezwłocznie zawiadomić BodyFitness o tym fakcie. BodyFitness zastrzega sobie prawo w takiej sytuacji do pobrania opłaty od Klienta w wysokości 20 zł w celu pokrycia kosztów wydania duplikatu Karty Członkowskiej.
 4. Dzieci w wieku do 18 lat, mogą otrzymać Kartę Członkowską po uzyskaniu zgody od rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Klub zastrzega sobie prawo do zrobienia zdjęcia Klientowi podczas rejestracji w celach identyfikacji i bieżącej obsługi Klienta.
 6. Klient przed zakupieniem karnetu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 7. Umowa członkowska może zostać zawarta na okres jednego miesiąca, dwunastu miesięcy lub na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 8. W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony lub dwunastu miesięcy Klubowicz zobowiązany jest dokonywać comiesięcznych płatności, nie później aniżeli w dniu rozpoczęcia kolejnego miesiąca obowiązywania Umowy, w wysokości określonej Umową. Zapłaty za pierwszy miesiąc obowiązywania Umowy, Klubowicz zobowiązany jest dokonać w dniu podpisania Umowy. Za dzień zapłaty strony Umowy określają dzień wpływu środków na rachunek Klubu. Dostępne metody płatności: gotówka, płatność kartą, przelew bankowy na konto wskazane przez Klub. Za opóźnienie w zapłacie Klub ma prawo naliczyć odsetki.
 9. Klubowicz, który zawarł umowę na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia może wypowiedzieć członkostwo w każdej chwili, jednakże nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy trwania umowy elastycznej od daty jej podpisania. Członkostwo ustanie z końcem miesiąca członkostwa przypadającego po miesiącu członkostwa, w którym zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy zostanie doręczone do BodyFitness.
 10. Klubowicz, który zawarł umowę na okres dwunastu miesięcy jest uprawniony, za zgodą Klubu, do maksymalnie dwukrotnego zawieszenia Umowy, na wyłączny jego wniosek, na łączny okres 1 miesiąca. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu o okres zawieszenia Umowy. Zamiar zawieszenia Umowy należy zgłosić składając podpis na odpowiednim formularzu, oraz wyrażając zgodę na przedłużenie Umowy o okres zawieszenia Umowy. W przypadku przedłużenia Umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, Klubowicz zwolniony jest z obowiązku ponoszenia opłat w okresie przedłużenia tejże Umowy.
 11. Klubowicz może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy zawartej na okres dwunastu miesięcy, na rzecz wskazanej przez siebie osoby trzeciej, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Klubu oraz uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł za wydanie nowej karty członkowskiej. Osoba trzecia, na rzecz której przeniesione zostaną prawa i obowiązki wynikające z Umowy zobowiązana jest spełnić wszelkie warunki określone niniejszym Regulaminem.
 12. Każda osoba, która korzysta z usług Klubu wykorzystując usługę "wejście jednorazowe" lub promocyjną "free-pass" jest zobowiązana przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 13. Klubowicz przy zakupie Karnetu zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę członkowską w wysokości 20 złotych (nie dotyczy "wejście jednorazowe" i "free-pass").
 14. Karnet wystawiany jest imiennie bez możliwości pożyczenia karnetu osobie trzeciej, nie dotyczy karnetu na wejścia.
 15. Klub ma prawo do odmowy podpisania Umowy bez podawania przyczyny.
 16. Klubowiczami mogą być jedynie osoby, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w Klubie.
 17. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Klubowicza wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Klubowicze zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 18. Klubowicz korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub jego personel w sposób zawiniony.
 19. W przypadku nie uregulowania przez Klubowicza ceny zakupu Karnetu lub innych opłat lub niestosownego zachowania na terenie Klubu, BodyFitness zastrzega sobie prawo do odmowy prawa wstępu na teren Klubu, wyproszenia z terenu Klubu, a nawet rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. Umowa również może zostać rozwiązana przez BodyFitness w trybie natychmiastowym, jeżeli kontynuacja Umowy może zaszkodzić reputacji interesom Klubu, w szczególności z powodu, agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 20. BodyFitness jest uprawniony do fotografowania swoich obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych usług i produktów, w tym również niezamierzonego utrwalania wizerunku Klubowiczów, o ile ww. działanie nie narusza praw i wolności Klubowiczów. O zamiarze i terminie podejmowania przez BodyFitness ww. działań Klub powiadomi uprzednio Klubowiczów.
 21. BodyFitness ma prawo do zmian cennika karnetów. Użytkownicy zostaną powiadomieni o jakichkolwiek zmianach wysokości opłat z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem. Opłaty związane z umowami członkostwa zawartymi na okres dwunastu miesięcy pozostaną niezmienione na czas obowiązywania tychże umów. Użytkownik nie jest uprawniony do rozwiązania umowy w przypadku, gdy zmiana ceny wynika ze zmian obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza w zakresie zmiany wysokości podatku VAT.

 

II. Zakres usług świadczonych przez Klub

 1. Usługi wliczone w cenę zakupu Karnetu oraz usługi płatne dodatkowo określone są na stronie internetowej www.bodyfitness.com.pl
 2. Klub ma prawo zmienić zakres świadczonych usług w dowolnym czasie, na co Klubowicz niniejszym wyraża zgodę. Klub w wykonaniu Umowy umożliwi również korzystanie z nowo dostępnych usług, które mogą zostać wprowadzone w przyszłości, a zaliczających się do usług wliczonych w cenę karnetu.

 

III. Zasady porządkowe oraz organizacyjne

 1. Godziny otwarcia Klubu określone są na stronie internetowej www.bodyfitness.com.pl
 2. BodyFitness zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia Klubu.
 3. Kierownictwo Klubu może podjąć decyzję o zamknięciu Klubu w niektóre święta kościelne, państwowe lub lokalne. Klubowicze będą o tym poinformowani, co najmniej z parodniowym wyprzedzeniem.
 4. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym Klubowiczów z parodniowym wyprzedzeniem. Jednocześnie Umowa zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni w jakich Klub był nieczynny.
 5. Rzeczy osobiste Klubowiczów powinny być przechowywane w szafkach udostępnionych przez Klub. BodyFitness nie będzie ponosiło odpowiedzialności za rzeczy Klubowiczów umieszczone poza przeznaczonymi do tego celu szafkami. Rzeczy wartościowe Klubowicz winien złożyć w Recepcji Klubu w depozyt.
 6. Warunkiem wejścia do Klubu jest okazanie karnetu i odebranie kluczyka do szafki. Przed opuszczeniem klubu konieczne jest zdanie kluczyka i odebranie karty. Za zgubienie, bądź zniszczenie kluczyka Klient ponosi koszt w wysokości 50 zł.
 7. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz zobowiązany jest korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez personel Klubu lub wynikający ze stosowania instrukcji obsługi.
 8. Klubowicze ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nich na terenie Klubu.
 9. Niezwłocznie po przyjściu do Klubu, Klubowicz jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru i obuwia na sportowe.
 10. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
 11. Klubowicz zobowiązany jest do używania własnego ręcznika na maszynach siłowych, używania jednorazowych ręczników papierowych na maszynach cardio, odkładania sprzętu na wyznaczone miejsce.
 12. Klub ma prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu z uwagi na konieczność oddania ich do serwisu celem przeprowadzenia niezbędnych napraw, bądź czynności konserwacyjnych.
 13. Klubowicz jest zobowiązany opuścić pomieszczenia do ćwiczeń na 10 minut przed zamknięciem Klubu. Szatnie będą czynne do czasu zamknięcia Klubu.

 

IV. Zajęcia grupowe (aerobik) - ogólne zasady i rezerwacja

 1. Klub ma prawo do wprowadzania zmian w harmonogramach zajęć grupowych (aerobik). Klubowicze będą o tym poinformowani, co najmniej z parodniowym wyprzedzeniem.
 2. Klub ma prawo do odwołania zajęć aerobik, spinning oraz innych zajęć grupowych, jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać sześciu osób na jedną godzinę przed rozpoczęciem zajęć. Użytkownicy będą informowani o odwołaniu zajęć poprzez email i/lub przez wiadomości SMS.
 3. Klubowicz powinien dokonać rezerwacji na zajęcia grupowe, poprzez stronę internetową www.bodyfitness.com.pl, telefonicznie, lub osobiście w recepcji Klubu.
 4. Klubowicz, rezygnujący z zajęć grupowych, zobowiązany jest do odwołania dokonanej rezerwacji, co najmniej na 24h przed rozpoczęciem zajęć. Trzykrotne niezastosowanie się do obowiązku w przeciągu dwóch miesięcy, określonego w zdaniu poprzedzającym, może skutkować brakiem możliwości zapisania się na zajęcia grupowe przez kolejny miesiąc. Klubowicze mogą odwoływać zajęcia poprzez Stronę Internetową, telefonicznie, lub osobiście w recepcji Klubu.
 5. Klubowicz ma obowiązek stawić się na zarezerwowane zajęcia grupowe minimum 5 minut przed ich rozpoczęciem. Nieobecność w tym terminie jest równoznaczna z anulowaniem rezerwacji w sposób niezgodny z pkt. 4 zapisanym powyżej. Po przekroczeniu tego czasu będą wpuszczane osoby z listy rezerwowej według kolejności zapisów.
 6. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest usprawiedliwienie nieodwołania rezerwacji w terminie co najmniej 24h przed zarezerwowanymi zajęciami bez poniesienia konsekwencji. Można tego dokonać tylko telefonicznie, lub osobiście w Recepcji Klubu z zastrzeżeniem, że usprawiedliwienie dokonane będzie najpóźniej 30 minut przed zarezerwowanymi zajęciami.
 7. Klubowicz może znieść zakaz rezerwacji nałożony na niego wskutek nieodwołania zarezerwowanych zajęć uiszczając na rzecz BodyFitness kwotę 59 zł w celu pokrycia kosztu zajęć, na których był nieobecny.

 

V. Rodzaje karnetów

 1. BodyFitness oferuje następujące rodzaje karnetów:

 

 1. Karnet elastyczny
  • wariant: siłownia/fitness - zapewnia nieograniczony dostęp do fitness/siłowni (strefa cardio, strefa maszyn, strefa wolnych ciężarów, strefa rozciągania) w godzinach otwarcia klubu przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem: jedno wejście dziennie
  • wariant: OPEN - zapewnia nieograniczony dostęp do fitness/siłowni (strefa cardio, strefa maszyn, strefa wolnych ciężarów, strefa rozciągania) oraz zajęć grupowych (aerobik, spinning) w godzinach otwarcia klubu przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem: zajęcia grupowe plus dostęp do fitness/siłowni w ramach jednego wejścia dziennie

Karnet elastyczny to umowa na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia; umowę można wypowiedzieć w każdej chwili z zachowaniem wspomnianego okresu wypowiedzenia (zgodnie z punktem I. 9.)

 1. Karnet roczny OPEN - zapewnia nieograniczony dostęp do fitness/siłowni (strefa cardio, strefa maszyn, strefa wolnych ciężarów, strefa rozciągania) oraz zajęć grupowych (aerobik, spinning) w godzinach otwarcia klubu przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem: zajęcia grupowe plus dostęp do fitness/siłowni w ramach jednego wejścia dziennie. Karnet roczny OPEN to umowa na okres dwunastu miesięcy
 2. Karnet dzienny - upoważnia do korzystania z usług fitness/siłowni (strefa cardio, strefa maszyn, strefa wolnych ciężarów, strefa rozciągania) od poniedziałku do piątku do godziny 16:00, w weekendy w godzinach otwarcia klubu. W dni robocze Klubowicz zobowiązany jest do wejścia na teren Klubu do godziny 16:00. Po wspomnianej godzinie karnet będzie nieaktywny. Karnet dzienny to umowa na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia; umowę można wypowiedzieć w każdej chwili z zachowaniem wspomnianego okresu wypowiedzenia (zgodnie z punktem I. 9.)
 3. Karnet 12 wejść OPEN - w ramach 12 wejść do Klubu, upoważnia do korzystania z usług fitness/siłowni (strefa cardio, strefa maszyn, strefa wolnych ciężarów, strefa rozciągania) oraz zajęć grupowych (aerobik, spinning) w godzinach otwarcia klubu przez 7 dni w tygodniu; z zastrzeżeniem: jedno wejście to jedne zajęcia grupowe plus dostęp do fitness/siłowni. Ważność karnetu to jeden miesiąc.
 4. Karnet OPEN miesiąc lub tydzień - zapewnia nieograniczony dostęp do fitness/siłowni (strefa cardio, strefa maszyn, strefa wolnych ciężarów, strefa rozciągania) oraz zajęć grupowych (aerobik, spinning) w godzinach otwarcia klubu przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem: zajęcia grupowe plus dostęp do fitness/siłowni w ramach jednego wejścia dziennie. Karnet może być ważny przez okres jednego miesiąca, lub jednego tygodnia.
 5. Karnet Treningi Personalne - upoważnia do treningów z trenerem personalnym, program treningowy, jak i godziny treningów są ustalane indywidualnie między Klubowiczem, a Trenerem. Trener jest obecny podczas treningu Klubowicza. Dostępne warianty: treningi z Mistrzynią Świata w kulturystyce Haliną Kunicką lub treningi z instruktorami BodyFitness.
 6. Wejście jednorazowe - upoważnia do korzystania z usług fitness/siłowni (strefa cardio, strefa maszyn, strefa wolnych ciężarów, strefa rozciągania) oraz zajęć grupowych (aerobik, spinning) z zastrzeżeniem jedno wejście to jedne zajęcia grupowe plus dostęp do fitness/siłowni.

2. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania wyżej wymienionych karnetów zamieszczone zostały w punkcie I. Zasady członkostwa.

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klubowiczów jest BodyFitness.
 2. Dane osobowe Klubowiczów będą przetwarzanie przez Klub zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do celów związanych z realizacją Umowy korzystania z Usług Klubu.
 4. Dane osobowe Klubowiczów nie będą przekazywane innym podmiotom ani udostępniane osobom trzecim. Klubowiczowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

VII. Uwagi końcowe

 1. Klubowicz zobowiązany jest do informowania BodyFitness o wszelkich zmianach adresu do korespondencji, w tym także adresu do korespondencji elektronicznej i numerów telefonów komórkowych. Pisma wysyłane na podane Klubowi adresy, a niepodjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.
 2. Klub zobowiązany jest do wystawienia rachunku bądź faktury na żądanie Klienta.
 3. W zakresie nieuregulowanym Umową i niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. BodyFitness jest uprawnione do wprowadzania zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie godzin otwarcia Klubu, zmiany świadczonych w obrębie Klubu usług oraz innych jego postanowień, na co Klubowicz wyraża zgodę.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy członkowskiej.
 6. Każdy z Klubowiczów jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania Regulaminu oraz ma prawo w każdym czasie otrzymać do wglądu w recepcji Klubu aktualną wersję Regulaminu.